ABC rozwodowe - od pozwu do wyroku

  • Podziel się na:
  • Dodaj do facebook.com
  • Dodaj do twitter.com
  • Dodaj do wykop.pl
  • Dodaj do gogole+
  • Dodaj do Linkedin
  • Dodaj do Pinterest

Towarzyszy Ci samotność, tracisz partnera i potrzebujesz porady?

ABC rozwodowe

Poznaj słownik rozwodowy i wygraj swoją sprawę

Czeka Cię rozwód, tracisz partnera, z którym spędziłaś dotychczasowe życie, co więcej, trudno Ci zrozumieć fachowe terminy, którymi zasypują Cię prawnicy? Nie dość, że towarzyszy Ci samotność, szczególnie jeśli miała miejsce zdrada, to jeszcze gubisz się w tych wszystkich pojęciach? Internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl wyjaśnia znaczenie najważniejszych pojęć, pojawiających się w przypadku rozwodów. Poznaj ABC rozwodowe - od pozwu do wyroku.

Alimentacyjny obowiązek

Rozwód bywa trudny i bolesny, na szczęście przynajmniej w utrzymaniu dziecka nie jesteśmy skazani na samotność. Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczania uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków służących jego wychowaniu, wykształceniu, rozwojowi fizycznemu i umysłowemu (dotyczy małoletnich) oraz zdrowiu. Obowiązek ten obciąża małżonka (w określonych wypadkach również byłego małżonka), krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Może on dotyczyć także innych osób bliskich. np. macochy, ojczyma czy też pasierba. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości partnera - osoby zobowiązanej.

Apelacja - odwołanie się od wydanego wyroku

Jest to środek zaskarżający wyroki (w niektórych przypadkach również postanowienia) sądu pierwszej instancji, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Po wniesieniu w terminie skargi apelacyjnej, zarówno zaskarżone orzeczenie jak i postępowanie sądu pierwszej instancji podlegają kontroli przez sąd odwoławczy (drugiej instancji), który może zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy, zmienić bądź je uchylić, a sprawę przekazać sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 

Domniemanie prawne

Wynikający z przepisu prawa nakaz uznania określonego faktu za udowodniony na podstawie innych ustalonych faktów pozostających z nim w związku (uznaje się za udowodniony – bez przeprowadzania dowodów – fakt B, jeżeli nastąpił fakt A).

Ekspertyza - nazywana także opinią

Zespół czynności badawczych wykonywanych przez biegłego, czyli specjalistę w danej dziedzinie, najczęściej na polecenie policji, prokuratury, sądu. Wnioski przedstawione są w opinii biegłego, która może być dowodem w postępowaniu. 

Intercyza - umowa majątkowa małżeńska

W znaczeniu ścisłym: umowa przedślubna ustalająca sprawy majątkowe przyszłych małżonków; potocznie: umowa pomiędzy małżonkami, której celem jest uregulowanie małżeńskich stosunków majątkowych inaczej niż na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa obejmuje dorobek małżonków, to znaczy przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich oraz przywileje i obowiązki małżonków.
Przeczytaj także: Intercyza pomaga czy szkodzi?

Kasacja - nadzwyczajny środek zaskarżenia

Środek odwoławczy kierowany do Sądu Najwyższego. W postępowaniu cywilnym kasacja przysługuje od wydanego przez sąd II instancji wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Kasację może wnieść tylko pełnomocnik strony będący adwokatem lub radcą prawnym. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.

Kuratela - opieka prawna

Jest to instytucja, którą ustanawia się dla osób potrzebujących pomocy w prowadzeniu swoich spraw, głównie majątkowych, chociaż nie wymagają opieki osobistej – np. ubezwłasnowolnieni częściowo, ułomni fizycznie, którzy niezdolni są do podjęcia pewnych działań prawnych. Przykładem jest kuratela dla osoby, która nie może prowadzić swoich spraw z powodu nieobecności, lub kuratela dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania.

Małoletni - człowiek młody

Jest nim osoba, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, czyli osoba poniżej 18. roku życia. Pełnoletność uzyskuje się z chwilą osiągnięcia tego wieku bądź też zawarcia małżeństwa przed jego ukończeniem. Czynności prawnych w imieniu małoletniego dokonuje jego przedstawiciel ustawowy, to znaczy, w imieniu dziecka – jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Miejsce zamieszkania

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Zgodnie z polskim prawem można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Pełnomocnik - inaczej plenipotent

Osoba, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej. Podstawą do tego działania jest jednostronne upoważnienie udzielone przez reprezentowanego. Jeżeli podstawę tego upoważnienia stanowi przepis prawa, wówczas mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym (np. rodzice mają prawo działać w imieniu swoich dzieci).

Powód/ powódka

Osoba, która występuje do sądu z pozwem.

Pozew - pismo procesowe

Pismo skierowane do sądu, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu cywilnego i rozpoznanie sprawy. Pozew powinien zawierać dokładne określenie żądania i okoliczności, które je uzasadniają, a także podawać wartość przedmiotu sporu (w sprawach majątkowych).
Pozew rozwodowy jest to pismo procesowe w którym strona która żąda rozwodu formułuje swoje żądania względem strony pozwanej. Pozew rozwodowy to pierwszy krok do rozwodu, jedno z małżonków musi złożyć pozew rozwodowy, aby sąd mógł rozpocząć postępowanie. Bez względu na to co było przyczyną: niekończące się kłótnie o pieniądze czy zdrada.

Pozwany/ pozwana

Osoba, przeciwko której skierowane jest żądanie zawarte w pozwie.

Prawomocność - stan prawny

To sytuacja, w której postępowanie sądowe w sprawie zostaje zakończone w sposób ostateczny. Oznacza to, że nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia w zwyczajnym trybie, a w sprawie nie może być po raz kolejny prowadzone postępowanie.

Przedstawiciel ustawowy

To osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci.

Rozdzielność majątkowa

System majątkowy istniejący pomiędzy małżonkami, na podstawie którego każdy z małżonków rozporządza samodzielnie całym swoim majątkiem nabytym po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Tytuł prawny

Jest to każda decyzja administracyjna, umowa lub orzeczenie sądu, które świadczą o tym, że danej osobie przysługuje jakieś prawo.

Ugoda - umowa konsensualna

Umowa, której celem jest likwidowanie i łagodzenie sporów między stronami. Rozwód w tym wypadku może być mniej bolesny.

Zdolność prawna

Możliwość skutecznego nabywania praw i zaciągania zobowiązań własnymi działaniami. Człowiek uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych po ukończeniu 18 lat, a zdolność ograniczoną po ukończeniu 13 lat.

Mamy nadzieję, że ABC rozwodowe pomoże Ci w tych trudnych chwilach, gdy starasz się, aby małżeństwo w świetle prawa zostało zakończone. Przeczytaj także: Rozwodnicy szukają miłości w portalach randkowych.

 

Artykuł został grzecznościowo przedrukowany ze strony www.wstroneojca.pl

 

 
Komentarze (1)

ABC rozwodowe - od pozwu do wyroku  - dodaj komentarz
Martyna; 2015-11-07 01:02:22 
Bardzo dobrze wyjaśnione pojęcia. Jeśli ktoś po raz pierwszy ma do czynienia z sądem i sprawami sądowymi, to niektórych rzeczy może nie wiedzieć. Na pewno warto udać się też po poradę prawną do Kancelarii Adwokackiej, bądź dopytać na jakimś forum prawnym. Sprawa rozwodowa to zawsze duży stres, dlatego lepiej być przygotowanym. A najlepiej to w ogóle nie doprowadzić do rozwodu, dbać o związek, umieć się porozumiewać z partnerem, no i kochać :)

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem podanych danych osobowych jest: Katarzyna Bieber reprezentująca Serwis Doboru Partnerskiego z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Administrator wyznaczył IOD, jest nią Małgorzata Lewandowska, z którą kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych jak: e-mail, data urodzenia, fotografia, wiek, zawód, miasto, charakterystyka, poglądy oraz dane dotyczące preferencji tzw. dane szczególnej kategorii zostają przekazane dobrowolnie w celu realizacji usługi i przesyłania oferty marketingowej zgodnie z Regulaminem Serwisu. Podstawa prawna: Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, jest to niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Użytkownik ma prawo poprawiania danych, usuwania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu, oraz przeniesienia ich do innego administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia umowy. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz lub zadzwoń do nas
Tel: (22) 201 25 89
w dni powszednie 11:00-16:00Fax: (22) 201 25 87


MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij