ABC rozwodowe - od pozwu do wyroku | Towarzyszy Ci samotność, tracisz partnera i potrzebujesz porady?

Poznaj słownik rozwodowy i wygraj swoją sprawę

Czeka Cię rozwód, tracisz partnera, z którym spędziłaś dotychczasowe życie, co więcej, trudno Ci zrozumieć fachowe terminy, którymi zasypują Cię prawnicy? Nie dość, że towarzyszy Ci samotność, szczególnie jeśli miała miejsce zdrada, to jeszcze gubisz się w tych wszystkich pojęciach? Internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl wyjaśnia znaczenie najważniejszych pojęć, pojawiających się w przypadku rozwodów. Poznaj ABC rozwodowe - od pozwu do wyroku.

Alimentacyjny obowiązek

Rozwód bywa trudny i bolesny, na szczęście przynajmniej w utrzymaniu dziecka nie jesteśmy skazani na samotność. Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczania uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków służących jego wychowaniu, wykształceniu, rozwojowi fizycznemu i umysłowemu (dotyczy małoletnich) oraz zdrowiu. Obowiązek ten obciąża małżonka (w określonych wypadkach również byłego małżonka), krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Może on dotyczyć także innych osób bliskich. np. macochy, ojczyma czy też pasierba. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości partnera - osoby zobowiązanej.

Apelacja - odwołanie się od wydanego wyroku

Jest to środek zaskarżający wyroki (w niektórych przypadkach również postanowienia) sądu pierwszej instancji, zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Po wniesieniu w terminie skargi apelacyjnej, zarówno zaskarżone orzeczenie jak i postępowanie sądu pierwszej instancji podlegają kontroli przez sąd odwoławczy (drugiej instancji), który może zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy, zmienić bądź je uchylić, a sprawę przekazać sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. 

Domniemanie prawne

Wynikający z przepisu prawa nakaz uznania określonego faktu za udowodniony na podstawie innych ustalonych faktów pozostających z nim w związku (uznaje się za udowodniony – bez przeprowadzania dowodów – fakt B, jeżeli nastąpił fakt A).

Ekspertyza - nazywana także opinią

Zespół czynności badawczych wykonywanych przez biegłego, czyli specjalistę w danej dziedzinie, najczęściej na polecenie policji, prokuratury, sądu. Wnioski przedstawione są w opinii biegłego, która może być dowodem w postępowaniu. 

Intercyza - umowa majątkowa małżeńska

W znaczeniu ścisłym: umowa przedślubna ustalająca sprawy majątkowe przyszłych małżonków; potocznie: umowa pomiędzy małżonkami, której celem jest uregulowanie małżeńskich stosunków majątkowych inaczej niż na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa obejmuje dorobek małżonków, to znaczy przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich oraz przywileje i obowiązki małżonków.
Przeczytaj także: Intercyza pomaga czy szkodzi?

Kasacja - nadzwyczajny środek zaskarżenia

Środek odwoławczy kierowany do Sądu Najwyższego. W postępowaniu cywilnym kasacja przysługuje od wydanego przez sąd II instancji wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Kasację może wnieść tylko pełnomocnik strony będący adwokatem lub radcą prawnym. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.

Kuratela - opieka prawna

Jest to instytucja, którą ustanawia się dla osób potrzebujących pomocy w prowadzeniu swoich spraw, głównie majątkowych, chociaż nie wymagają opieki osobistej – np. ubezwłasnowolnieni częściowo, ułomni fizycznie, którzy niezdolni są do podjęcia pewnych działań prawnych. Przykładem jest kuratela dla osoby, która nie może prowadzić swoich spraw z powodu nieobecności, lub kuratela dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania.

Małoletni - człowiek młody

Jest nim osoba, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, czyli osoba poniżej 18. roku życia. Pełnoletność uzyskuje się z chwilą osiągnięcia tego wieku bądź też zawarcia małżeństwa przed jego ukończeniem. Czynności prawnych w imieniu małoletniego dokonuje jego przedstawiciel ustawowy, to znaczy, w imieniu dziecka – jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Miejsce zamieszkania

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Zgodnie z polskim prawem można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Pełnomocnik - inaczej plenipotent

Osoba, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej. Podstawą do tego działania jest jednostronne upoważnienie udzielone przez reprezentowanego. Jeżeli podstawę tego upoważnienia stanowi przepis prawa, wówczas mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym (np. rodzice mają prawo działać w imieniu swoich dzieci).

Powód/ powódka

Osoba, która występuje do sądu z pozwem.

Pozew - pismo procesowe

Pismo skierowane do sądu, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu cywilnego i rozpoznanie sprawy. Pozew powinien zawierać dokładne określenie żądania i okoliczności, które je uzasadniają, a także podawać wartość przedmiotu sporu (w sprawach majątkowych).
Pozew rozwodowy jest to pismo procesowe w którym strona która żąda rozwodu formułuje swoje żądania względem strony pozwanej. Pozew rozwodowy to pierwszy krok do rozwodu, jedno z małżonków musi złożyć pozew rozwodowy, aby sąd mógł rozpocząć postępowanie. Bez względu na to co było przyczyną: niekończące się kłótnie o pieniądze czy zdrada.

Pozwany/ pozwana

Osoba, przeciwko której skierowane jest żądanie zawarte w pozwie.

Prawomocność - stan prawny

To sytuacja, w której postępowanie sądowe w sprawie zostaje zakończone w sposób ostateczny. Oznacza to, że nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia w zwyczajnym trybie, a w sprawie nie może być po raz kolejny prowadzone postępowanie.

Przedstawiciel ustawowy

To osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci.

Rozdzielność majątkowa

System majątkowy istniejący pomiędzy małżonkami, na podstawie którego każdy z małżonków rozporządza samodzielnie całym swoim majątkiem nabytym po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Tytuł prawny

Jest to każda decyzja administracyjna, umowa lub orzeczenie sądu, które świadczą o tym, że danej osobie przysługuje jakieś prawo.

Ugoda - umowa konsensualna

Umowa, której celem jest likwidowanie i łagodzenie sporów między stronami. Rozwód w tym wypadku może być mniej bolesny.

Zdolność prawna

Możliwość skutecznego nabywania praw i zaciągania zobowiązań własnymi działaniami. Człowiek uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych po ukończeniu 18 lat, a zdolność ograniczoną po ukończeniu 13 lat.

Mamy nadzieję, że ABC rozwodowe pomoże Ci w tych trudnych chwilach, gdy starasz się, aby małżeństwo w świetle prawa zostało zakończone. Przeczytaj także: Rozwodnicy szukają miłości w portalach randkowych.

 

Artykuł został grzecznościowo przedrukowany ze strony www.wstroneojca.pl

 

 
Komentarze (3)

ABC rozwodowe - od pozwu do wyroku | Towarzyszy Ci samotność, tracisz partnera i potrzebujesz porady?  - dodaj komentarz
ava; 2024-05-09 15:13:29 
Wszystkie kwestie związane z rozwodem i prawem rodzinnym najlepiej wyjaśnia prawnik ;) Mogę polecić Legaleo - Kancelarię Wojas Pawlak. Są bezkompromisowi, doświadczeni i mają naprawdę dużą wiedzę. Polecam!
chris; 2019-07-04 00:08:09 
komentarz usunięty przez moderatora
Martyna; 2015-11-07 01:02:22 
Bardzo dobrze wyjaśnione pojęcia. Jeśli ktoś po raz pierwszy ma do czynienia z sądem i sprawami sądowymi, to niektórych rzeczy może nie wiedzieć. Na pewno warto udać się też po poradę prawną do Kancelarii Adwokackiej, bądź dopytać na jakimś forum prawnym. Sprawa rozwodowa to zawsze duży stres, dlatego lepiej być przygotowanym. A najlepiej to w ogóle nie doprowadzić do rozwodu, dbać o związek, umieć się porozumiewać z partnerem, no i kochać :)

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij