Religia - różne wyznania a związek | Czy wyznawcy różnych religii mogą być przeznaczeni sobie?

W ogromnej większości związków, partnerzy deklarują przynależność do tej samej religii. Coraz częściej jednak wiążą się ze sobą ludzie odmiennych wyznań, co jest związane z procesami globalizacyjnymi, migracją i mieszaniem się ludności na całym świecie oraz zmianami zachodzącymi w duchowości współczesnego człowieka. Różnice te mogą być źródłem problemów i tym samym stwarzać zagrożenie dla związku. Ale nie muszą. Internetowe biuro matrymonialne MyDwoje.pl radzi, o czym powinni pamiętać partnerzy odmiennych wyznań, w sytuacjach kryzysowych.

Czy odmienne wyznanie religijne partnera może stanowić zagrożenie dla związku?

Idealny partner nie musi pochodzić z tego samego kraju, w którym się wychowaliśmy. Zawierane są zarówno małżeństwa i związki w ramach różnych wyznań jednej religii, jak i między wyznawcami całkiem odmiennych religii. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że wraz z różnicami w sferze religijności, idą w parze różnice narodowości. Często związki takich par układają się bardzo dobrze i na pierwszy rzut oka widać, że pomiędzy partnerami jest miłość mimo upływu lat, wierzą, że mimo innego wyznania są stworzeni dla siebie. Trudno odpowiedzieć na pytanie dlaczego się zakochujemy akurat w tej osobie. Kiedy dosięga nas strzała Amora i wydaje się, że nasz wybranek to idealny partner dla nas, nie rozważamy od razu różnic lub podobieństw religijnych, ogarnia nas euforia.

Warto pamiętać, że dla wielu ludzi religia i religijność stanowią ważną sferę życia człowieka. Sprawy z nimi związane oddziałują na ich życie codzienne, a co za tym idzie niezgodność poglądów religijnych może stanowić zagrożenie dla związku, ponieważ religia rzutuje na zachowania i relacje członków rodziny, małżonków, partnerów. Dlatego nawet, jeśli nie znamy odpowiedzi na pytanie dlaczego się zakochujemy w osobie innego wyznania, pamiętajmy, że religijność wpływa znacząco na wiele aspektów życia, takich jak sposób spędzania wolnego czasu, stosunek do sfery seksualnej, styl życia, światopogląd. Dlatego też decyzja o byciu w związku czy też w małżeństwie z osobą innego wyznania jest bardzo trudna i wymaga głębokich przemyśleń. Niezależnie od tego, czego życzyliby sobie partnerzy, różnice w sferze religijnej w większym lub mniejszym stopniu będą rzutowały na ich związek. Nawet jeśli wierzą, że są przeznaczeni sobie, muszą wziąć pod uwagę trudności, jakich może przysporzyć odmienne wyznanie religijne.

Zawarcie małżeństwa przez różnowierców - różnice religijne w związku

Różne religie i wyznania w odmienny sposób traktują kwestię zawierania małżeństw przez różnowierców. Niektóre kościoły i religie,  po spełnieniu określonych warunków, zezwalają na tego typu małżeństwa, inne natomiast je wykluczają. Mowa tu o tzw. ślubie międzywyznaniowym. Jeżeli narzeczeni są innej narodowości, ślub nazywamy międzynarodowym. Zawierane są one odpowiednio w ramach przepisów prawa kanonicznego oraz przepisów kodeksu cywilnego. Nawet jeżeli partnerzy nie zawierają małżeństwa, mogą napotykać na szereg trudności o charakterze kanonicznym, np. przeszkodę może stanowić brak zgody duchownych na bycie rodzicem chrzestnym.

Odmienna religia może być również źródłem konfliktów w kwestii wychowania religijnego potomstwa, na które zdecyduje się para. Każda ze stron może chcieć wychować dziecko w swojej wierze, a to może okazać się kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. Tę kwestię również regulują przepisy prawa kanonicznego w obrębie określonych wyznań[1].

Oprócz w/w trudności pozostaje przecież sfera życia codziennego, w której osoby o odmiennym wyznaniu muszą sobie radzić. Oprócz tego, że może dochodzić do nieporozumień między nimi samymi, rodzina i otoczenie partnerów mogą nie być przychylne związkowi lub być nastawione krytycznie wobec różnych zachowań partnerów, co może stanowić kolejne zagrożenie dla związku.

Wskazówki dla tych, którzy są lub chcą być w związku z osobą innego wyznania:

  • Decyzja. Chcąc wejść w związek z osobą, która jest wyznawcą innej religii, należy się dobrze zastanowić, nawet jeśli czujecie, że jesteście przeznaczeni sobie. Warto mieć świadomość tego, jak dalece sfera religijności rzutuje na codzienne funkcjonowanie człowieka, a więc i na związek, spróbować wyobrazić sobie tę codzienność wraz z zasadami i rytuałami określonymi przez wyznanie partnera. Warto również we własnym sumieniu religijnym rozważyć, czy i na ile moja religijność pozwala mi żyć w związku z osobą innej wiary. Zdarza się, że nie jesteśmy na tyle otwarci, by być gotowym udźwignąć tego rodzaju związek, bez uszczerbku dla uczuć partnera. Trzeba zadać sobie również pytanie, w jaki sposób przyjmą nowego partnera inni członkowie rodziny, czy będą oni w stanie traktować go z należytym szacunkiem. Rozważenie tych kwestii jest bardzo istotne, ponieważ bierzemy odpowiedzialność za to, jak będzie się czuł ukochany/ukochana w razie pojawienia się problemów związanych z kwestiami religijnymi. W żadnym wypadku decyzja o wiązaniu się z taką osobą nie powinna być pochopna.
  • Poznaj religię partnera. Spróbuj zagłębić się jej duchowość, klimat, przesłanie. Poczytaj jej święte teksty, poznaj jej kulturę sakralną. W ten sposób będziesz wiedział(a) jak zrozumieć partnera? Dodatkowo poznanie innej religii może być dla Ciebie okazją do rozwoju duchowego. Wierzysz, że to idealny partner dla Ciebie, wykaż więc zainteresowanie Jego wiarą. Przy tym bardzo ważne jest, aby szukać tego, co łączy religie, a nie dzieli. Tak naprawdę poszczególne religie mają ze sobą wiele wspólnego odnośnie światopoglądu, norm społeczno – obyczajowych i moralnych. Można znaleźć wiele analogii, między prawdami i dogmatami, które głoszą różne systemy religijne, niejednokrotnie różnią się one tylko nazwą. Jeżeli uda Wam się wspólnie znaleźć elementy łączące wasze religie, łatwiej będzie Wam się porozumieć, umocnicie Wasz związek, a religia w miłości nie będzie stanowiła zagrożenia dla związku.
  • Poinformuj rodzinę. Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, należy poinformować rodzinę i najbliższych, że partner wyznaje inną wiarę, ewentualnie wyjaśnić różnice międzywyznaniowe, jakie występują. Jednocześnie warto poprosić bliskich o respektowanie i szacunek dla tego faktu oraz o niewywieranie nacisku na żadne z was w związku z inną religią. Jeżeli jest im trudno się pogodzić bądź z wyznaniem partnera bądź z Twoim wyborem jego jako drugiej połowy, należy reagować szybko i zdecydowanie – postawić bliskim jasne i wyraźne granice ingerencji w Wasze wybory osobiste i religijne. Dajcie im do zrozumienia, że wiele was łączy, a odmienne wyznanie nie stanowi dla was przeszkody. Uświadom również bliskich, że nie wyrażasz zgody na ewentualną krytykę czy szykanowanie obcej wiary, czy też próby „nawracania” na swoją religię. Poproś bliskich, aby kwestia innego wyznania była tylko i wyłącznie waszą sprawą.

Związek z osobą innej wiary - postępuj według poniższych zasad:


  • Szacunek i akceptacja wyznania partnera. Nie wiemy dlaczego się zakochujemy, wiemy natomiast, że miłość uczy kochać i akceptować drugą osobę taką, jaka ona jest. Należy więc szanować taki, a nie inny wybór wiary ukochanego/ukochanej. Nie możemy więc w żaden sposób ośmieszać, krytykować czy też jej dezawuować. Nie próbujmy partnera „nawracać”. Nie zakładajmy, że wyznajemy „jedynie słuszną” wiarę. Ranimy w ten sposób jego uczucia religijne. Związek z osobą innego wyznania wymaga obustronnej tolerancji i zrozumienia.
  • Ustalcie zasady. Objaśnijcie sobie nawzajem, w jaki sposób praktykujecie – kiedy się modlicie, kiedy chodzicie na uroczystości do świątyni, kiedy i jak obchodzicie różnego rodzaju święta religijne. Ustalcie między sobą, w jaki sposób zwyczajowo traktują jedzenie bądź niejedzenie pewnych pokarmów wasze religie, co uznają za święte, jaką uznają hierarchię wartości. Unikniecie w ten sposób zdziwienia czy zażenowania w sytuacji dla was nietypowej i będziecie wiedzieli, jak się zachować. Z tym związane są:
  • Granice. Niektóre religie stawiają swoim wiernym określone wymagania moralno-obyczajowe. Dotyczą one np. ubioru kobiet w krajach muzułmańskich. Jeżeli nasze zachowania i nawyki w sposób drastyczny łamią normy moralne wyznaczane przez wyznanie partnera, warto porozmawiać z nim o tym i ustalić granice Twojego zachowania w tym zakresie. Musicie znaleźć kompromis (choć  może to nie być łatwe) między Twoją swobodą i wolnością obyczajów, a moralnością, której wymaga system religijny partnera. Wasze odmienne wyznanie nie może Was skrajnie ograniczać, nie możecie jednak ranić siebie nawzajem uderzając w wartości cenione przez ukochanego/ukochaną.
  • Wspierajcie się nawzajem w wierze. Możecie zachęcać się nawzajem do pogłębiania wiary. W miarę możliwości możecie wspólnie celebrować przynajmniej wybrane święta religijne, wiele świątyń stoi otworem dla wyznawców również innych religii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby towarzyszyć ukochanej/ukochanemu w jego świętym miejscu. Dobrym pomysłem może być również wspólna lektura religijna. Partnerzy zakochani na co dzień poznając dogłębnie wiarę swojego wybranka, uczą się go jednocześnie lepiej rozumieć. 

Dziecko z partnerem innego wyznania

Jeżeli pojawi się w waszym związku dziecko, musicie przedyskutować kwestie jego przynależności religijnej. Musi to być decyzja Wasza, pozbawiona nacisków z zewnątrz. Niekiedy (np. w przypadku Kościoła Katolickiego) kościół reguluje kwestie przynależności wyznaniowej potomstwa. Poszukajcie informacji, czy i w jaki sposób odnoszą się do tego wasze wspólnoty religijne.  Jeżeli zaś decyzję możecie podjąć samodzielnie, warto dobrze się zastanowić. Dziecko może przyjąć religię jednego z partnerów. Innym wyjściem jest pozostawienie tej kwestii dziecku do czasu, kiedy osiągnie odpowiedni wiek, aby dokonać własnego wyboru. Podejmując decyzję, warto również wziąć pod uwagę środowisko, w jakim dziecko będzie dorastało, aby nie narazić je na przykre konsekwencje związane z jego przynależnością religijną. Niezależnie od tego, jaką podejmiecie decyzję, kierujcie się Waszym sumieniem religijnym i dobrem dziecka.

W sytuacjach kryzysowych starajcie się pamiętać o tym, co was łączy, a nie dzieli, o tym, co cementuje Wasz związek. Przypominajcie sobie nawzajem, co sprawiło, że się pokochaliście.

Poszukajcie wsparcia w psychologu, terapeucie czy zaufanym duchownym, którzy  pomogą wam odnaleźć się w niełatwej dla was sytuacji przynależności do innej wiary. Oni również udzielą wam rad w razie konfliktu i kryzysu i pomogą uporać się z trudnymi emocjami.[1] Kwestie związane z religijnym wychowaniem dzieci oraz zawieraniem małżeństw międzywyznaniowych i międzynarodowych szeroko omawia artykuł Z. Figo w Magazynie Ślubnym http://www.magazynslubny.pl/artykuly/2004-04/slub-mieszany/

Czytaj również:


 
Komentarze (8)

Religia - różne wyznania a związek | Czy wyznawcy różnych religii mogą być przeznaczeni sobie? - dodaj komentarz
to fakt; 2021-03-09 17:54:42 
komentarz usunięty przez moderatora
taka prawda; 2021-02-28 03:18:18 
komentarz usunięty przez moderatora
bardzo stara znajoma; 2020-08-25 05:43:36 
No tak lazarus, chwilowo tak pewnie myślisz lecz to poza.
Radzka; 2019-12-10 13:57:10 
Rozdarta! To, że wychowałaś się, powiedzmy, na skraju dwóch religii, wcale nie musi oznaczać, że musisz mieć przez to rozwalone życie! Nie daj sobie wmówić, że to przez to doświadczasz kompleksów, nie daj sobie wmówić, że Twoje problemy w relacjach z ludźmi są stałą, że jesteś predestynowana do tego typu zachowań! Miej odwagę zawalczyć o siebie i o swój kontakt z drugim człowiekiem, bo to drugi człowiek jest najpiękniejszym darem, jaki dał nam Bóg! 🕊 polecam zgłoszenie się do psychologa/ psychoterapeuty - o takich sprawach trzeba mówić i nad nimi mocno pracować!
Z pozdrowieniami:)
Pani Porada; 2016-09-05 08:47:53 
Leczyć łeb i pracować nad sobą. Dobrze zrobią lekcje z etyki.
Rozdarta; 2015-11-23 07:53:02 
Muszę opisać mój problem bo nie mogę sobie z tym poradzić. Pochodzę z rodziny o korzeniach niemiecko- łemkowskich. Babcia w dzieciństwie zabierała mnie do cerkwi ale tak dla ludzi to chodziliśmy do kościoła. Uważam,że takie rozdwojenie jaźni wpłynęło mocno na moją psychikę,nie umiem żyć jak normalni ludzie tylko pakuję się w jakieś tarapaty,które sama sobie organizuję. Zauważyłam u siebie, że potrzebuję komuś wyrządzać krzywdę to wówczas mam satysfakcję i radość życia. Czerpię przyjemność jak zadaję ból innym kobietom poprzez adorowanie i sprowadzanie na złą drogę ich mężów czy ich chłopaków. Jestem zakompleksiona i takie sprawdzanie dodaje mi sił do dalszego życia. Poradźcie proszę jak żyć żeby już tak nie postępować ? ? ?
Anka; 2015-10-22 01:23:27 
Wszystko zależy też od tego jakich wyznań są partnerzy? Najgorsza sytuacja jest, gdy Ona jest chrześcijanką, a On wyznawcą islamu, ciężko jest mi sobie wyobrazić taki związek. Na pewno jedna ze stron w pewnych kwestiach musiałaby ustąpić, chociażby w przypadku wychowania dzieci wedle swojej religii. Dlatego nie jestem przekonana czy takie małżeństwo może być udane. Niestety Koran nie pozostawia żadnych wątpliwości co do miejsca kobiety w małżeństwie. Zresztą z innymi wyznaniami może być podobnie. W małżeństwach mieszanych wyznaniowo z pewnością zawsze będą zdarzały się konflikty.
Ola; 2014-06-02 22:33:13 
Wszystko fajnie napisane,jednak z niektorymi religiami nie ma kompromisu,musi byc tak jak druga polowa chce i koniec.
Ja jestem sklonna isc na kompromis ale moj chlopak nie.
Czytam artykuly,jakies informacje, chce jakis pomysl ale tylko jedno mi sie nasuwa- zerwac z nim i wiem ze dla niego to tez bedzie trudne. Nie jestem religijna ale nikt ze mnie ortodoksyjnej Zydowki nie zrobi i juz.

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij