Regulamin - warunki świadczenia usług


Regulamin świadczenia usług Serwisu Doboru Partnerskiego „My Dwoje”


§ 1.Postanowienia wstępne

 

 1. Przedmiotowy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i określa warunki świadczenia usług Serwisu doboru partnerskiego MyDWOJE.pl
 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest: Fire Media Interactive Ltd,  Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania, Numer rejestrowy: 06366405 zwana dalej: Usługodawcą.
 3. Podmiotem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. taka, która ukończyła lat 18, zwana dalej: Użytkownikiem. 
 4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, równoznaczna jest z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i nakłada na Użytkownika obowiązek przestrzegania zasad w tym Regulaminie określonych.

 

   § 2. Przedmiot usługi świadczonej drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy usługę dostępu do internetowego Serwisu o nazwie „Serwisu doboru partnerskiego MyDWOJE.pl”, zwanego dalej: Serwisem, dostępnym pod adresem internetowym  http://www.MyDwoje.pl, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, zwaną dalej: Usługą.
 2. Serwis to produkt stanowiący własność intelektualną Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikom:
  a)  skorzystanie z bezpłatnej usługi polegającej na stworzeniu opisu profilu osobowościowego Użytkownika, zwanego w Serwisie Profilem Partnerskim, oraz porównaniu przez Serwis takiego Profilu Partnerskiego w punktach procentowych z Profilami Partnerskimi innych Użytkowników. O wyniku kojarzenia, tzw. listach ofert Użytkownicy Użytkownicy będą informowani bezpłatnie i regularnie za pomocą Powiadomień e-mail i Newslettera wysyłanych do Użytkowników drogą e-mail. Użytkownik może z usługi powiadamiania przez e-mail zrezygnować zmieniając ustawienia w zakładce Ustawienia/Powiadomienia e-mail.
  b)  skorzystanie z płatnej usługi dającej możliwość nawiązania kontaktu z Użytkownikami posiadającymi zbliżony Profil Partnerski, poprzez udostępnienie mechanizmów Wyniku Kojarzenia i komunikacji między Użytkownikami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawieranych przez Użytkowników w ich Profilach  i Poczcie w Serwisie oraz efekty ich wykorzystania przez Użytkowników.
 4. Udział w Serwisie i skorzystanie z Usługi jest dobrowolne.

    § 3. Rodzaje usług świadczonych w ramach Serwisu

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

I zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta bezpłatnie w ramach Serwisu,

II warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

 

I.    Bezpłatna usługa stworzenia opisu Profilu Partnerskiego Użytkownika i jego porównania z profilami innych Użytkowników w ramach bazy danych Serwisu

 

 1. W ramach Serwisu Usługodawca oddaje Użytkownikom do dyspozycji instrument o nazwie „Test Doboru Partnerskiego My Dwoje”.
 2. Test polega na udzieleniu przez Użytkownika odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu testu.
 3. Na podstawie kombinacji odpowiedzi, których Użytkownik udzielił w ramach testu, Serwis przygotowuje - przy wykorzystaniu autorskiej Teorii Doboru Partnerskiego stworzonej przez psychologa Andrzeja Rutowskiego - indywidualny Profil Partnerski Użytkownika.
 4. W celu uzyskania poprawnych wyników oceny Profilu Partnerskiego, Użytkownik zobowiązany jest do podawania wyłącznie odpowiedzi prawdziwych, a w przypadku powstania wątpliwości dotyczących konkretnej odpowiedzi, winien podać odpowiedź najbardziej zbliżoną do proponowanych w teście.
 5. Stworzony w ramach Serwisu opis Profilu Partnerskiego Użytkownika, zostaje udostępniony Użytkownikowi do wglądu i do jego wyłącznej wiadomości.
 6. Opisy Profilów Partnerskich Użytkowników nie są udostępniane przez Serwis innym Użytkownikom lub innym podmiotom.
 7. Użytkownik decydując się na stworzenie jego Wizytówki w ramach Serwisu wyraża tym samym zgodę na zachowanie jego profilu w bazie danych Serwisu, na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie, i zezwala na publikowanie jego fragmentów w sposób anonimowy na ogólnodostępnych stronach Serwisu, w tym na stronie głównej, do której dostęp mają także goście Serwisu i Użytkownicy niezalogowani.
 8. Użytkownik może następnie, za pośrednictwem funkcjonalności Wynik Kojarzenia, uzyskać skojarzenie przez Serwis własnego Profilu Partnerskiego z najbardziej zbliżonymi Profilami Partnerskimi innych Użytkowników pod względem zgodności osobowości, przy czym bez możliwości poznania opisu takich Profilów Partnerskich. Użytkownik może jednak obejrzeć profile Użytkowników pod nazwą Wizytówka, które samodzielnie wypełniane są przez Użytkownika ze świadomością, że do fragmentów tego opisu inni Użytkownicy jak również niezalogowani goście portalu będą mieli dostęp przez wyszukanie konkretnego Użytkownika w narzędziu wyszukiwarka na stronie głównej Serwisu.
 9. Porównanie Profilów Partnerskich odbywa się w oparciu o procedurę klucza do Testu Doboru Partnerskiego „My Dwoje”, bazującego na wynikach terapii par małżeńskich prowadzonych przez psychologa Andrzeja Rutowskiego, w okresie ponad 30 lat pracy terapeutycznej. Klucz ten podaje zasady, według których poszczególne cechy Profilu Partnerskiego przedstawione na 10 skalach reprezentujących poszczególne obszary osobowości, kombinują się z nasileniem tych samych cech u innych Użytkowników. W wyniku zastosowania klucza poszczególne pary Użytkowników otrzymują wynik wzajemnego dopasowania wyrażony w punktach procentowych zwany Punktami Dopasowania.
 10. Usługa opisana w niniejszym punkcie jest bezpłatna.  

II.  Płatna usługa umożliwiająca nawiązanie kontaktu między Użytkownikami

 

 1. Serwis – oprócz wyniku procentowego dopasowania par Użytkowników – prezentuje profil Użytkownika pod nazwą Wizytówka i ogólną charakterystykę zgodności osobowości danej pary, podając także wartości życiowe wymienione w Teście, które widoczne są dla ‘skojarzonej’ pary Użytkowników w formie opisowej i graficznej pod nazwą Zgodność Osobowości.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika odrębnej zgody (w Serwisie akceptacja propozycji kontaktu), Serwis umożliwia anonimowy kontakt z innymi Użytkownikami z Serwisu jako najbardziej odpowiadającymi profilowi psychologicznemu Użytkownika, o ile ci inni Użytkownicy także wyrazili zgodę za kontakt.
 3. W tym celu Serwis udostępnia Użytkownikom własny edytor tekstu do korespondencji i możliwość wymiany zdjęć, na zasadach dobrowolności z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przedmiotowa usługa jest płatna.

§ 4. Dostęp do Usługi

 

 1. Korzystanie z Usługi następuje poprzez stronę internetową Usługodawcy: http://www.MyDwoje.pl, przy spełnieniu przez Użytkownika warunków technicznych określonych w § 5 Regulaminu.
 2. Wejście do Serwisu, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi następuje po każdorazowym zalogowaniu się do tego Serwisu na uprzednio założone przez Użytkownika konto, przy wykorzystaniu nazwy Użytkownika (ciąg 8 znaków automatycznie generowanych prze System) i hasła. Użytkownik winien dochować należytej staranności w celu zapisania (zapamiętania) zarówno nazwy Użytkownika, jak i hasła, przy czym informacje o tych danych nie powinny być dostępne dla osób trzecich, aby uniemożliwić im nieuprawniony dostęp do Usługi.
 3. Pierwsze logowanie do Serwisu wymaga przeprowadzenia procedury rejestracyjnej, zakończonej skutecznym założeniem konta.
 4. Procedura rejestracji i aktywacji konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, przy aktywnym udziale Użytkownika. Użytkownik wybiera dowolne hasło; login zostaje przydzielony Użytkownikowi automatycznie w czasie procedury rejestracji.
 5. Rejestracja dokonywana jest w następującej sekwencji: Użytkownik podaje swój adres email, hasło do konta, datę urodzenia, płeć, akceptuje Regulamin i Politykę prywatności Serwisu. W otrzymanym zwrotnie emailu poznaje swoją nazwę Użytkownika w postaci ciągu znaków, gdzie litera (K oznacza kobietę, M - mężczyznę), oraz klika na link do Serwisu weryfikując tym samym swój adres email. Za pomocą tej czynności jego konto będzie automatycznie aktywowane.
 6. Logowanie do Serwisu dokonywane jest poprzez okno „Logowanie” i następuje poprzez podanie:
  - w polu Nazwa Użytkownika: nazwy Użytkownika
  - w polu Hasło: hasła
  lub za pomocą aplikacji MyDwoje Facebook, zasady korzystania z aplikacji na Facebook określa Regulamin Facebook a następnie po zatwierdzeniu przyciskiem Zaloguj się
 7. Zalogowanie do Serwisu umożliwia swobodne korzystanie z zawartości Serwisu dostępnych bezpłatnie oraz z tych usług świadczonych przez Usługodawcę płatnie, do których dostęp Użytkownik wykupił. Szczegółowe informacje o obsłudze Serwisu i dostępnych funkcjonalnościach dostępne są także na stronie Serwisu pod zakładką O nas, Zarejestruj się, Serwis Krok po Kroku i Nasze Usługi i Cennik.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni swojego hasła lub loginu, możliwe jest ich przypomnienie przez Serwis, poprzez wykorzystanie funkcji zapomniałem hasła na stronie głównej Serwisu.
 9. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z procedurą, może zostać pozbawiona możliwości aktywacji konta, jeżeli ostateczna aktywacja konta nie zostanie dokonana w okresie pięciu dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia konta.
 10. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika danych umożliwiających zalogowanie się na konta podmiotom trzecim. Cesja praw do konta na podmiot trzeci jest wyłączona i nie będzie uznana przez Usługodawcę.
 11. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o przepisy RODO (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 12. Administratorem wszelkich danych gromadzonych w ramach Serwisu jest Usługodawca. Z inspektorem ochrony danych Usługodawcy, w kwestiach dotyczących przetwarzania danych, można skontaktować się mailowo na adres [email protected]
 13. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może okazać się niezbędne do zrealizowania procedury rejestracji w Serwisie, założenia Konta oraz świadczenia czy korzystania z poszczególnych usług Serwisu.
 14. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. świadczenia usług Serwisu (m.in. świadczenia usługi matrymonialnej - umożliwienia kontaktów między potencjalnymi partnerami, przygotowania i prezentacji ofert matrymonialnych potencjalnym partnerom oraz prowadzenia statystyk i zestawień opinii w wyniku prowadzonych sond i ankiet. przesyłanie informacji drogą elektroniczną - o nowych wiadomościach i zmianach na koncie) w związku z zawartą umową o świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres ich świadczenia;

   2. niezbędnym do rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres przedawnienia stosownych roszczeń;

   3. niezbędnym do realizacji zobowiązań publicznoskarbowych wynikających z przepisów prawa – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres wskazany w przepisach prawa;

   4. wysyłki informacji o charakterze marketingowym lub świadczenia innych usług określonych przez Usługodawcę wobec wyrażonej zgody Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do momentu wycofania zgody bądź skierowania stosownego sprzeciwu;

 15. Z uwagi na charakter Serwisu Użytkownik aktywnie zgadza się, że działając w myśl art. 9 ust. 2 lit. a) RODO udostępniać niektóre szczególne kategorie danych jak np.: stosunek do alkoholu, palenia, religii, poglądy polityczne, światopogląd, dane dotyczące seksualności dobrowolnie w celu przetwarzania dla pełnienia usługi przez Serwis i podaje je w formie dosłownej (informacje z Wizytówki) lub agregowanej (informacje z Testu) dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ich ujawnienie w jego Wizytówce w portalu MyDwoje.pl oraz w kryteriach wyszukiwania. 
 16. W celu ochrony sfery prywatności użytkowników Serwis prezentuje niektóre kategorie szczególnych kategorii danych w postaci podsumowania Profilu Partnerskiego oraz umożliwia Użytkownikom indywidualną decyzję co do ujawnienia swoich kryteriów wyszukiwania w zakładce Ustawienia/Preferencje-konta.
 17. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Usługodawcę (jako administratora w rozumieniu RODO) odbiorcom, którzy są dostawcami usług m.in. pośrednikom płatności. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazanym powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające wprost z obowiązujących przepisów prawa np. organom publicznym. Dane w zakresie udostępnionym przez Użytkownika są dostępne również dla innych Użytkowników Serwisu.
 18. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 19. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Użytkownika Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 20. celu realizacji uprawnień i obowiązków wskazanych powyżej Użytkownik może złożyć do Usługodawcy stosowny wniosek z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej Serwisu.
 21. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych przez Usługodawcę znajduje się w Polityką prywatności 


§ 5. Warunki techniczne korzystania z Usługi

 

 1. Warunkiem rejestracji do Serwisu, założenia konta oraz korzystania z Serwisu jest :
  - dostęp Użytkownika do Internetu,
  - posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  - posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej albo innej kompatybilnej przeglądarki,
  - akceptacja przez przeglądarkę internetową plików "cookies", które zawierają informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkowników i które serwer może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera; brak akceptacji plików "cookies" powoduje niemożność korzystania z Serwisu.         

      § 6. Odpłatność za Usługę.

 

Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługa polegająca na uzyskaniu przez Użytkownika możliwości nawiązania kontaktu z innym Użytkownikiem / innymi Użytkownikami, posiadającymi zbliżony Profil Partnerski, o której mowa w § 2 ust. 2 litera b), jest płatna.
 2. W momencie wykupienia dostępu do usługi, o której mowa w ust. 1, tj. w chwili umożliwiającej Usługodawcy, weryfikację statusu płatności zawarta zostaje umowa świadczenia usług drogą elektroniczną. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. W każdej chwili można zapoznać się z Regulaminem  - ogólnymi warunkami sprzedaży. Wcześniejsze zamówienia można zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu na stronie Historii Płatności.
 3. Wykupienie dostępu do usługi, o której mowa w ust. 1, uprawnia do korzystania z niej przez okres wskazany w wykupionej usłudze. Okres ten liczony jest od daty opłacenia usługi i widoczny dla Użytkownika po zalogowaniu w zakładce Historia Płatności. Użytkownik nie ma możliwości "zawieszenia" opłaconej usługi.
 4. Opis zasad, form, trybu i procedur płatności określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego MyDwoje przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu usługi, bez dania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania lub mailem na adres [email protected]. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług, którym jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Odstąpienie użytkownika od umowy możliwe jest tylko jeden raz, zgodnie z założeniem, że osoba, która odstępuje zna usługę i nie chce z niej ponownie korzystać. Ponowne zawarcie umowy i odstąpienie traktowane jest jako próba wyłudzenia i nie będzie honorowane. Warunki odstąpienia od umowy są opisane szczegółowo w dokumencie Odstąpienie od Umowy.  Wzór formularza odstąpienia od umowy. Korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 6. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub wzbudzenia podejrzeń co do jego wiarygodności, w obronie interesów innych Użytkowników Usługodawca może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w tym zakresie i objawia się  dla Użytkownika zablokowaniem lub usunięciem konta w Serwisie.
 7. Rozwiązanie umowy nie ogranicza uprawnień Usługodawcy do dochodzenia stosownego odszkodowania i/lub roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich. 
 8. Za równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną traktowane będzie: a) usunięcie profilu przez Użytkownika z Serwisu. Profil może zostać przywrócony z listy do skasowania przez biuro Serwisu tylko jeden raz i nie dłużej niż po tygodniu od przekazania go do skasowania przez Użytkownika. b) odwołanie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca ma prawo wprowadzić do Serwisu inne płatne usługi jak: poradnictwo psychologiczne, coaching Użytkowników, organizację eventów, imprez, zorganizowanych wspólnych wyjazdów Użytkowników, płatne usługi weryfikacji profilu. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie lub dostęp do danej usługi w Serwisie albo w miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie oraz za pomocą wysyłki listów e-mail do Użytkowników informujących o nowej usłudze lub współpracy na korzystnych dla Użytkowników MyDwoje.pl warunkach z jednym z partnerów handlowych Serwisu.
 10. Koszty poszczególnych usług, ich zakres i dostępne formy płatności są dodatkowo – niezależnie od informacji zamieszczonych w niniejszym Regulaminie - wyjaśniane na stronie Serwisu przed każdorazową próbą skorzystania z nich.
 11. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową Płatności w Serwisie, dokonać wyboru usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz
  informacje dostępne na stronie. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam z
  obowiązkiem zapłaty. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług
  c) wybranej metody płatności,
  W celu wysłania Zamówienia konieczne naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 12. Informacje o usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Serwisem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną potwierdzenie zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem obciążenia konta bankowego klienta i rejestracji tego faktu przez Serwis (w przypadku płatności elektronicznych) a w przypadku płatności na konto w momencie otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zatytułowanej Aktywacja abonamentu,  zawierającej ostateczne potwierdzenie odebrania płatności przez Serwis i wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Serwisem. Po zakończeniu procesu płatności, Użytkownik otrzymuje automatycznie, po zalogowaniu się w Serwisie, dostęp do płatnych usług, które opłacił.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu w ramach konta Użytkownika po zalogowaniu w zakładce Historia Płatności.

§ 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane lub publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za dobrowolnie podane dane kontaktowe oraz prawdziwość i rzetelność danych zawartych w profilach Użytkowników oraz za autentyczność danych dotyczących samych Użytkowników.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem Informacji pochodzących z Serwisu przez Użytkowników w świecie rzeczywistym i zaistniałe pomiędzy tymi Użytkownikami zdarzenia w tym za bezprawne wykorzystanie fotografii Użytkowników przez osoby trzecie bez zgody właściciela profilu i osoby fotografowanej. Serwis MyDwoje.pl rekomenduje zachowanie środków ostrożności z osobami świeżo poznanymi m.in. przez spotykanie się w miejscach publicznych i ostrożne przekazywanie swoich danych umożliwiających ustalenie tożsamości.
 3. Z uwagi na subiektywną ocenę własnej osoby Użytkowników wypełniających Test Doboru Partnerskiego, o którym mowa w § 3  punkt I ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje, że wskazanie przez Serwis zgodności Profilów Partnerskich pary Użytkowników oznacza szansę na stworzenie długotrwałego związku z prawdopodobieństwem większym niż 50%.
 4. Usługodawca, jako administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Drobne usterki w funkcjonowaniu Serwisu nie wpływające na dostęp do portalu i możliwość logowania na konto Użytkownika oraz wysyłania wiadomości do osób, z którymi Użytkownik prowadził już korespondencję, zostaną usunięte w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia. 
 5. Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Użytkownika.

§ 8. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca gwarantuje dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:
  - okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci z których korzysta Usługodawca lub Użytkownik,
  - okresów awarii, będących skutkiem działań / zaniechania działania podmiotów osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  (np. awaria sieci energetycznej),
  - okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 24 godziny miesięcznie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego - całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu jego ulepszenia, naprawy, dodawania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 4. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane przez Usługodawcę co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany lub poszerzany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie. Użytkownicy, którzy opłacili daną usługę, będą mogli korzystać z niej w znanym im zakresie do czasu upłynięcia ich abonamentu.
 5. Usługodawca ma prawo blokować lub usuwać konta Użytkowników z Serwisu, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, np wysyłając takie same wiadomości lub wiadomości tłumaczone maszynowo do Użytkowników lub działa na szkodę innych Użytkowników, działa na szkodę Usługodawcy albo podmiotów trzecich lub Usługodawca otrzymuje na temat Użytkownika skargi lub w trakcie moderacji profilu powstaje wątpliwość co do wiarygodności jego profilu i jego uczciwości. Działanie to ma cel prewencyjny w interesie ochrony bezpieczeństwa pozostałych użytkowników.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie w każdym przypadku prawo - z uwagi na ochronę interesów innych Użytkowników Serwisu - do decydowania o publikacji profilu Użytkownika w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia Wizytówki w języku polskim, zgodnie z prawdą odpowiadając na pytania w formularzu zgodnie z ich treścią. W przypadku zamieszczenia wpisów nie wnoszących nowych informacji o użytkowniku (tzw. wpisów bez treści np: "jestem jaki jestem, odpowiem na pytania na spotkaniu") lub w przypadku zamieszczenia sformułowań niezrozumiałych, w obcych językach, lekceważących innych Użytkowników lub godzących w dobre imię Portalu Usługodawca ma prawo odmowy publikacji profilu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usuwania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Użytkowników lub odmowy ich opublikowania, jeżeli treść takich informacji naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego lub dobre imię Usługodawcy.

§ 9. Prawa i obowiązki Użytkowników

 

 1. Każdy Użytkownik obowiązany jest znać treść Regulaminu i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie treści:
  a. niezgodnych z prawem (bezprawnych), w tym propagujących alkohol lub środki odurzające lub narkotyki
  b. nawołujących do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażające inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość
  c. o charakterze wulgarnym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub w inny sposób kontrowersyjnych, a także powszechnie uznanych za niecenzuralne, 
  d. naruszających dobra osobiste lub prawa podmiotowe innych osób lub podmiotów, w tym obrażające osoby publiczne
  e. wypełniających znamiona czynu karalnego,
  f. naruszających prawa innych osób,
  g. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi następuje w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi. Nie wyłącza to jednak w pełni zagrożenia bezprawnego zapoznania się z danymi Użytkowników przez podmioty nieupoważnione (np. hakerów).
 5. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych, które umieszcza o sobie w Serwisie. Użytkownikowi nie wolno zakładać i utrzymywać w Serwisie więcej niż jednego własnego profilu. Ujawnienie nieprawdziwości tych danych lub faktu kilku tożsamości - kilku profilów, rodzić będzie skutki cywilno-prawne i będzie skutkowało blokadą konta lub usunięciem Użytkownika z bazy Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu do celów komercyjnych w tym zamieszczał linków do stron internetowych i serwisów
 7. Użytkownik nie ma prawa podejmować żadnych działań, które polegałyby na szkodzeniu wizerunkowi Serwisu i jego Użytkowników albo, które naruszałyby dobre imię Serwisu lub innych Użytkowników. Rozumie się tu m.in. prawo Usługodawcy do odrzucenia zdjęć Użytkowników, które godzą w dobre imię Serwisu. Zdjęcia umieszczane przy profilu powinny oddawać wiernie rysy twarzy Użytkownika. Zaleca się jako zdjęcie główne dodanie do profilu portretu. Zdjęcia, których Serwis nie akceptuje, to takie, gdzie nie widać całej twarzy Użytkownika, zdjęcia z oddali, gdzie lekko tylko widać zarys sylwetki, zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych, zdjęcia typu kreskówki, sławne postaci, dzieci, zwierzęta, osoby trzecie, zdjęcia grupowe, zdjęcia niewyraźne, zaciemnione, z nałożonymi filtrami, które utrudnią rozpoznanie osoby fotografowanej, źle oświetlone, poruszone. Usługodawca może dowolnie decydować w sprawie umieszczania zdjęć przedstawiających alkohol, produkty, których markę można rozpoznać, zdjęć ukazujących nagość wykraczającą poza ogólnie uznaną normę oraz takich, na których Użytkownik sprawia wrażenie bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zdjęcia umieszczone przy profilu nie są od razu widoczne - są prezentowane w formie zamazanej, lecz podlegają kontroli i akceptacji pracowników Serwisu. Ze względu na ochronę wizerunku, nie zaleca się umieszczania zdjęć dzieci.
 8. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy dane osobowe innych Użytkowników, które zostały mu ujawnione w wyniku rozpoczętej znajomości. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast zawiesić lub skasować swój profil w Serwisie (w zakładce Ustawienia), jeżeli w wyniku rozpoczętej nowej znajomości lub z innych powodów nie życzy sobie dalszych kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do starannej kontroli treści swojej korespondencji (kontrola widoczności adresu e-mail w odpowiedzi na maile) przesyłanej przez programy pocztowe i do regularnego zapisywania swojej korespondencji na własnych nośnikach. Serwis jest upoważniony do usunięcia korespondencji Użytkowników starszej niż 12 miesięcy.
 10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie szkodliwie, bezprawnie lub wbrew woli innego Użytkownika wykorzystywał Serwisu, a w szczególności, że:
  a)  nie będzie rozpowszechniał za jego pośrednictwem informacji niezgodnych z prawem, w tym nie będzie umieszczał zdjęć ani treści pornograficznych lub obscenicznych, szokujących, treści niezrozumiałych i w obcych językach
  b)  nie będzie nikogo obrażał, poniżał lub lżył,
  c)  nie będzie molestował, szykanował, nękał, niepokoił innych Użytkowników ani w żaden inny szkodliwy sposób wykorzystywał danych Użytkowników, z którymi wszedł w kontakt,
  d) nie będzie rozpowszechniał wirusów komputerowych ani innych szkodliwych programów,
  e) nie będzie rozpowszechniał danych chronionych prawem autorskim, chyba, że posiada w tym celu odpowiednie zezwolenia,
  f) nie będzie wykorzystywał Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i w jakikolwiek sposób utrudniał kontaktu innych Użytkowników z innymi Użytkownikami lub Usługodawcą,
  g) nie będzie używał danych zawartych w korespondencji innych Użytkowników w celach komercyjnych np. w celu sprzedaży lub reklamy jakichkolwiek dóbr lub usług,
  h) nie będzie wysyłał e-maili typu „łańcuszki szczęścia” lub próśb o wsparcie lub pomoc dla siebie lub jakiejkolwiek innej osoby, wirusów, wiadomości typu spam (podobne wiadomości do wielu użytkowników, wiadomości tłumaczonych translatorem, wiadomości bezosobowe) i programów mogących zakłócić prace Serwisu jak również komputerów innych Użytkowników, 
  i) w profilu (Wizytówka i zdjęcia) i w swojej komunikacji w Serwisie nie będzie używał do opisania siebie nazwisk, imion, telefonów, faksów, adresów stron internetowych, nakłaniał do komunikacji przez prywatną pocztę, podawał numery komunikatorów, adresów e-mail, o ile inny Użytkownik o to wyraźnie nie poprosi w korespondencji
  j) nie będzie manifestował swoich poglądów politycznych, ustrojowych lub społecznych.
 11. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 12. Każdy Użytkownik ma obowiązek zawiadomienia Usługodawcy o dostrzeżonych naruszeniach Regulaminu przez innych Użytkowników.
 13. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego profilu za pomocą funkcji „Skasuj profil” oraz zażądać od Usługodawcy usunięcia jego danych ze wszystkich baz danych – korzystając z funkcji „Kontakt”. Powyższe skutkować będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwera (serwerów), na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Usługodawcą w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.
 14. Użytkownik przekazujący serwisowi fotografię zarówno swoją (niezbędną do realizacji usługi doboru partnerskiego) jak i fotografię swojej szczęśliwej historii zezwala na rozpowszechnianie wizerunku widniejącego na przekazanych fotografiach, każdorazowo i bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w celach, o których został powiadomiony bądź, na które wyraził zgodę. Zezwolenie obejmuje wszelkie formy publikacji wizerunku/ów z fotografii niezbędnych do realizacji działalności jaką jest usługa doboru partnerskiego.

 15. W przypadku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej przez usługodawcę bądź też przejęcia/sprzedaży/ – w sytuacji realizacji takich samych celów przez nabywcę zgody i zezwolenia udzielone serwisowi na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy w tym zgody i zezwolenia na publikację wizerunku.


§ 10. Własność intelektualna Usługodawcy

 

 1. Serwis www o nazwie www.MyDwoje.pl jest własnością Usługodawcy. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usługi, Test Doboru Partnerskiego „My Dwoje” oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Usługodawcy, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w granicach określonych przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:
  - tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Serwisu Usługodawcy,
  - rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części  informacji pobranych z serwera i Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  - udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
  - dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania na serwerze Usługodawcy,
  -  nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie (lub na serwerze Usługodawcy),
  - utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych legalnie z Serwisu lub serwera Usługodawcy, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§ 11. Koszty Użytkownika

 

 1. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

 

§ 12.  Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z wykonywaniem przez Usługodawcę Usługi.
 2. Składanie reklamacji odbywa się: 
  - drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] przez całą dobę
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające:
  - z błędów lub pomyłek Użytkownika
  - z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,  ustawień programów na komputerze Użytkownika np Outlook, który przytacza wiadomość i jej odbiorcę. Obowiązkiem Użytkownika jest ochrona, ewentualnie usunięcie własnych danych, które są wysyłane w treści wiadomości.
  - działalności podmiotów trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Użytkownika umożliwiające Usługodawcy zwrotny kontakt z Użytkownikiem oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą uznane za reklamację i nie zostaną rozpoznane.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się do Użytkownika z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji  liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Użytkownika.
 7. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6, Usługodawca informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenniku. Nie dotyczy to cen usług opłaconych z góry za dany okres.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.MyDwoje.pl. Usługodawca ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu. O fakcie planowanej zmiany Regulaminu Użytkownicy będą poinformowani drogą e-mailową lub na stronie Serwisu. Po upływie 14 dni od informacji o planowanej zmianie Regulaminu, zmiana wchodzi w życie. O ile Użytkownik po umożliwieniu mu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami nie wypowiedział umowy i nie usunął konta w Serwisie, Regulamin w nowej wersji zaczyna go obowiązywać.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

***

Cennik MyDwoje.pl

Regulamin usługi SMS 1 Kontakt


Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij