Regulamin Usługi Polecam MyDwoje.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

1.     Przedmiotowy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i określa warunki świadczenia usług Serwisu doboru partnerskiego MyDWOJE.pl. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest: Fire Media Interactive Ltd,  Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania, zwana dalej: Usługodawcą..

2.     Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie Użytkownik Serwisu MyDwoje.pl, zwany dalej: Użytkownikiem.

3.     Regulamin dotyczy usługi „Polecam MyDwoje.pl”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis umożliwiając Użytkownikowi polecenia znajomej osobie Serwisu MyDwoje.pl przez formularz.

§ 2.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1.     Usługa obejmuje umożliwienie Użytkownikowi wysłania polecenia przez formularz na stronie a następnie odebrania nagrody w postaci abonamentu gratis. Nagroda przyznawana jest Użytkownikowi automatycznie, gdy osoba której polecony został Serwis, zarejestruje się w MyDwoje.pl używając adresu e-mail identycznego z adresem podanym przez Użytkownika (4 dni dla polecającego i osoby poleconej) i wykupi jeden z płatnych abonamentów w Serwisie (przyznawany jest taki sam abonament osobie polecającej, jak ten, który wykupiła).

2.    Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl.

§ 3.
Dostęp do Usługi

1.     Dostęp do Usługi następuje poprzez wypełnienie i wysłanie fomularza dostępnego na stronie https://www.mydwoje.pl/my/?p=81.

2. Przyznanie nagrody Użytkownik może kontrolować w panelu płatności logując się w Serwisie i wchodząc na stronę Moje Płatności. Na dole strony znajdzie adresy e-mail osób, którym polecił Serwis. Jeżeli jedna z "poleconych" osób zarejestruje się, Użytkownik zobaczy w tym miejscu jej Nazwę Użytkownika. Jeżeli Użytkownik polecony wykupi płatny abonament, Użytkownik otrzyma automatycznie dostęp do abonamentu o takim samym czasie trwania lub jego obecny abonament zostanie przedłużony o ten czas, co abonament wykupiony przez przyjaciela.

2.   Usługa jest bezpłatna i dobrowolna.

3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z Usługi, akceptacja niniejszego Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 4. 
Odpowiedzialność Użytkownika


1.     Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za poinformowanie osoby, która otrzyma email w wyniku wypełnienia formularza i uzyskanie jej zgody na wysłanie takiego e-maila przez Serwis MyDwoje.pl w imieniu Użytkownika.

2.     Każdy Użytkownik wyrażający chęć i gotowość skorzystania z Usługi zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 5.
Prawa i obowiązki Serwisu

1.     Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność adresów e-mail wpisanych przez Użytkownika do formularza, ani za wyrażenie zgody na otrzymywanie przez adresata korespondencji związanej z polecaniem usług Serwisu.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3.     Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.   Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi bez podania przyczyny.

5.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi, gdy zachodzi podejrzenie próby wyłudzenia abonamentu gratis w wyniku manipulacji adresami e-mail i formularzem.

6.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Usługi, gdy adres e-mail polecanej osoby przekazany zostanie Serwisowi w inny sposób niż za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. 2. Niniejszego Regulaminu.

§ 6.
Ochrona danych osobowych Użytkowników 

1.     Użytkownik zgłaszający chęć skorzystania z usługi zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych jak: imie i nazwisko oraz adres e-mail zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.     Serwis oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane osobowe Użytkowników są należycie chronione przez Serwis zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych i w sposób opisany w Regulaminie Serwisu MyDwoje.pl

3. Użytkownik wyraża zgodę w imieniu osoby, której poleca Serwis po uzgodnieniu tego z nią na przetwarzanie jej adresu email.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3.     Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4.     Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

 

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij