Regulamin usługi Certyfikat MyDwoje.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

1.     Przedmiotowy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i określa warunki świadczenia usług Serwisu doboru partnerskiego MyDWOJE.pl. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest: Fire Media Interactive Ltd,  Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania, zwana dalej: Usługodawcą.

2.     Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie Użytkownik Serwisu MyDwoje.pl, zwany dalej: Użytkownikiem.

3.     Regulamin dotyczy usługi „Certyfikat MyDwoje.pl”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis nadając certyfikat poprawności numeru Pesel w formie tarczy.


§ 2.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1.    Usługa obejmuje sprawdzenie i potwierdzenie poprawności nr Pesel nadesłanego przez Użytkownika.

2.    Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl.

§ 3.
Dostęp do Usługi

1.     Dostęp do Usługi następuje poprzez dołączenie numeru PESEL na stronie internetowej Serwisu http://www.mydwoje.pl, w zakładce Mój profil/ Mój certyfikat w celu dokonania weryfikacji poprawności numeru i daty urodzenia.

2.   Usługa jest dostępna tylko dla polskich numerów telefonów i wymaga opłaty przez SMS kwoty 11,07. W cenie tej użytkownik otrzymuje także 1 Kontakt gratis i dostęp do wizytówek przez 24 godziny. Usługa jest dobrowolna. 

3.  Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na procedurę certyfikacji (Usługę), akceptacja Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 4. 
Odpowiedzialność Uczestnika

1.     Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za autentyczność nadesłanego numeru i prawdziwość danych jak imię i nazwisko podanych w procesie Certyfikacji.

2.     Każdy Użytkownik wyrażający chęć i gotowość do skorzystania z Usługi zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 5.
Prawa i obowiązki Serwisu

1.     Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność numeru nadesłanego przez użytkownika.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3.     Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.   Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji (wykonywania Usługi).

5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji danych (wykonywania Usługi), gdy numer dokumentu nie zostanie dosłany przez formularz na stronie www.mydwoje.pl/moj_profil/moj_certyfikat. W tym przypadku opłata dokonana przez SMS nie jest zwracana.

§ 6.

Ochrona danych osobowych Użytkowników 

1.     Użytkownik zgłaszający się do procesu certyfikacji zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych jak: nazwisko rodowe, PESEL, nr telefonu,  których zakres wykracza ponad katalog danych osobowych, na których przetwarzanie zgodził się akceptując Regulamin Serwisu MyDwoje.pl, rejestrując się w Serwisie.

2.     Serwis oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane osobowe Użytkowników są należycie chronione przez Serwis zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO i nie będą udostępniane innym użytkownikom.

3.     W celu dodatkowej ochrony kopii dokumentów Użytkownika, po sprawdzeniu danych i w momencie udzielenia certyfikatu Użytkownikowi, Serwis usuwa numer dokumentu ze swojego archiwum i ich dłużej nie przetwarza. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ponowne sprawdzenie danych nie będzie możliwe, gdyż Serwis nie przechowuje kopii tych danych dłużej niż do chwili udzielenia certyfikatu.

4. Użytkownik zgadza się na trwałe oznaczenie jego profilu symbolem zielonej tarczy. W celu odwołania zgody na przetwarzania danych do Certyfikatu Użytkownik powinien odznaczyć okienko Zgoda na Certyfikat na stronie Ustawienia prywatności. Wraz z usunięciem zgody na przetwarzanie danych do Certyfikatu usunięty zostanie Certyfikat - zielona tarcza przy profilu. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie usunąć dane imię i nazwisko w zakładce dane kontaktowe, jeżeli ma takie życzenie.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3.     Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4.     Każdy Uczestnik ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

 

Dołącz do nas

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy adres E-mail
Hasło musi zawierać minimum 6 znaków
Hasło różni się od podanego wcześniej
Podaj datę urodzenia

lub zarejestruj się przez facebooka

Klauzula Informacyjna My Dwoje: 1. Administratorem danych osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym w jaki sposób będą przetwarzane... Twoje dane osobowe jest: Fire Media Interactive Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania. 2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail [email protected], 3. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach: - realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym umożliwienia nam świadczenia usług drogą elektroniczną, - realizowania usług oferowanych przez serwis na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody, - w celach podatkowych, rachunkowych i ewentualnych roszczeń i. in.– na podstawie obowiązujących i nałożonych na ADO przepisów prawa oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej, -celach marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, prowadzenia badań i analiz serwisu, między innymi pod kątem jego funkcjonalności, poprawy działania czy też oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO, 4. Twoje dane są przekazywane do zaufanych podmiotów współpracujących z serwisem w ściśle określonych celach. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na ADO przepisami prawa, tj. obsługi po usługowej, dochodzenia ew. roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu ADO maksymalnie przez okres 30 lat. 5. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 6. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata, 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz do nas

Konsultacje telefoniczne są dostępne w abonamentach +

Pomoc

Kobiece twarze MyDwoje

Zarejestruj się za darmo i przeglądaj dalej

Zarejestruj się

Ogłoszenia matrymonialne - Kobiety:

Ogłoszenia matrymonialne - Mężczyźni:

MyDwoje - krok po kroku

1. Zarejestruj się i wypełnij profil
2. Wypełnij test partnerski
3. Obejrzyj propozycje partnerów
4. Napisz wiadomość
5. Zakochaj się!


Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Nasza strona używa plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej naszym zaufanym partnerom. Dzięki cookies możemy dopasować wyświetlaną treść do Twoich preferencji.

Zaakceptuj wszystkie stosowane przez nas pliki cookie lub dokonaj własnych ustawień i zmieniając zakres swojej zgody w ustawienia zaawansowane. Czytaj więcej o ciasteczkach w Polityce prywatności.  Jeżeli korzystasz ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.


 
zamknij