Biuro matrymonialne > Usługi > Usługi i cennik > Regulamin > Regulamin usługi Certyfikat MyDwoje.pl

Regulamin usługi Certyfikat MyDwoje.pl

§ 1.
Postanowienia wstępne

1.     Przedmiotowy Regulamin zwany dalej: Regulaminem, stworzony został 12.11.08 na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez firmę Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Serwisem.

2.     Podmiotem korzystającym z usługi na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być wyłącznie Użytkownik Serwisu MyDwoje.pl, zwany dalej: Użytkownikiem.

3.     Regulamin dotyczy usługi „Certyfikat MyDwoje.pl”, zwanej dalej: Usługą, którą świadczy Serwis nadając certyfikat zgodności takich cech jak: imię, nazwisko, wiek i płeć przy profilu Użytkownika w formie tarczy.


§ 2.
Przedmiot i rodzaj Usługi

1.     Usługa obejmuje porównanie i potwierdzenie następujących cech: imię, nazwisko, wiek i płeć Użytkownika zawartych w Wizytówce Użytkownika z danymi ich dotyczącymi nadesłanymi w dowodzie osobistym.

2.    Usługa jest wykonywana przez Serwis MyDwoje.pl.

§ 3.
Dostęp do Usługi

1.     Dostęp do Usługi następuje poprzez dołączenie elektronicznej kopii dokumentu tożsamości (polski dowód osobisty lub paszport) Użytkownika do Profilu Użytkownika w Serwisie na stronie internetowej Serwisu http://www.mydwoje.pl, w zakładce Mój profil/ Mój certyfikat w celu dokonania weryfikacji tych cech z Wizytówką przez moderatora Serwisu.

2.   Usługa jest bezpłatna i dobrowolna.

3.  Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na procedurę certyfikacji (Usługę), akceptacja Regulaminu Usługi i zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach są obowiązkowe.

§ 4. 
Odpowiedzialność Uczestnika

1.     Użytkownik bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za autentyczność nadesłanego dokumentu tożsamości i prawdziwość danych wpisanych w Wizytówce i podanych do weryfikacji w zgodzie z nadesłanym dowodem tożsamości.

2.     Każdy Użytkownik wyrażający chęć i gotowość do skorzystania z Usługi zobowiązany jest znać treść Regulaminu Usługi i przestrzegać wszystkich zasad w nim określonych.

§ 5.
Prawa i obowiązki Serwisu

1.     Serwis nie bierze odpowiedzialności za autentyczność dokumentów nadesłanych przez Użytkowników jako podstawy do weryfikacji danych (wykonania Usługi) oraz za prawdziwość zawartych w nich informacji.

2.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Serwis nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

3.     Usługa może być zmieniana co do jej treści, zakresu i dostępności, a także czasowo zawieszona lub dostęp do niej może być ograniczany, według swobodnej decyzji Serwisu, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4.   Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji (wykonywania Usługi) na podstawie danych przysyłanych na nieznanych Serwisowi dokumentach.

5.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji danych (wykonywania Usługi), gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub z nadesłanych dokumentów nie ma możliwości potwierdzenia wszystkich czterech danych objętych certyfikatem: imienia i nazwiska, wieku, płci Użytkownika.

6.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy weryfikacji danych (wykonywania Usługi), gdy kopia dokumentu tożsamości zostanie dostarczona Serwisowi w formie papierowej, faksem lub inną drogą niż przez przeznaczony do tego celu formularz na stronie www.mydwoje.pl/moj_profil/moj_certyfikat.

7. W przypadku rozbieżności między danymi w Wizytówce i na nadesłanej kopii dowodu, Serwis zastrzega sobie prawo zmiany danych w Wizytówce Użytkownika na dane zgodne z nadesłanym dowodem, jako danych poprawnych i prawdziwych, które Użytkownik potwierdził nadsyłając swój dowód tożsamości do Serwisu.

§ 6.
Ochrona danych osobowych Użytkowników 

1.     Użytkownik zgłaszający się do procesu certyfikacji zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych jak: nazwisko rodowe, imiona rodziców, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, których zakres wykracza ponad katalog danych osobowych, na których przetwarzanie zgodził się akceptując Regulamin Serwisu MyDwoje.pl, rejestrując się w Serwisie.

2.     Serwis oświadcza, iż wszelkie dane, w tym dane osobowe Użytkowników są należycie chronione przez Serwis zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych i w sposób opisany w Regulaminie Serwisu MyDwoje.pl

3.     W celu dodatkowej ochrony kopii dokumentów Użytkownika, po sprawdzeniu danych i w momencie udzielenia certyfikatu Użytkownikowi, Serwis usuwa wszystkie kopie tego dokumentu ze swojego archiwum i ich dłużej nie przetwarza. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ponowne sprawdzenie danych z nadesłaną kopią dokumentu nie będzie możliwe, gdyż Serwis nie przechowuje kopii tych dokumentów dłużej niż do chwili udzielenia certyfikatu.

4. Użytkownik zgadza się na trwałe oznaczenie jego profilu symbolem zielonej tarczy. W celu odwołania zgody na przetwarzania danych do Certyfikatu Użytkownik powinien odznaczyć okienko Zgoda na Certyfikat na stronie Ustawienia prywatności. Wraz z usunięciem zgody na przetwarzanie danych do Certyfikatu usunięty zostanie Certyfikat - zielona tarcza przy profilu. Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie usunąć dane imię i nazwisko w zakładce dane kontaktowe, jeżeli ma takie życzenie.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.     Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach www.mydwoje.pl.

3.     Serwis ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w treści niniejszego Regulaminu i poinformować o nich publikując nowy Regulamin na stronie Serwisu.

4.     Każdy Uczestnik ma prawo pobrać treść Regulaminu ze strony Serwisu i zapisać go na własnym nośniku.

 

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Bieber, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "My Dwoje" z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu przesyłania oferty marketingowej. Informacje handlowe są wysyłane drogą elektroniczną w celu realizacji umowy (informacje od administratora danych serwisu, informacje o kompletności profilu oraz kontaktów z innymi użytkownikami portalu). Informujemy, że zebrane dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych po zalogowaniu w zakładce Ustawienia/Ustawienia-prywatności. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych może być w każdej chwili odwołana. Zgoda może być również odwołana w zakresie przetwarzania danych na cele marketingowe.

Zadzwoń lub napisz do nas
tel: (22) 201 25 89
fax: (22) 201 25 87


codziennie 11.00 - 23.00
MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij