Konkurs Szczęśliwa Para 2017

  • Podziel się na:
  • Dodaj do facebook.com
  • Dodaj do twitter.com
  • Dodaj do wykop.pl
  • Dodaj do gogole+
  • Dodaj do Linkedin
  • Dodaj do Pinterest

Znalazłeś swoją Wielką Miłość w MyDwoje.pl?

> Tu zgłoście historię na Konkurs Szczęśliwa Para 2017


Znaleźliście swoją Wielką Miłość w MyDwoje.pl? Opiszcie nam Waszą wyjątkową historię miłości. Podzielcie się swoim szczęściem, dodajcie otuchy i nadziei samotnym osobom poszukującym wciąż swojej drugiej połowy i wygrajcie.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 28.09.2017, do wygrania nagrody:

1. miejsce: Romantyczny pakiet dla pary w Kołobrzegu, Sopocie, Kielcach lub Toruniu: 2 noce ze śniadaniem i kolacją oraz pakietem Spa w jednym z 5 proponowanych hoteli 4 i 5 gwiazdkowych w wybranych miejscowościach.

2. miejsce:
voucher na profesjonalną sesję foto dla pary w Waszej okolicy 

3. miejsce: voucher na kolację w wybranej restauracji

Każda para otrzyma po dwa abonamenty w MyDwoje na 6 m-cy dla przyjaciół


Regulamin Konkursu „Szczęśliwa Para MyDwoje.pl 2017

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest Serwis Doboru Partnerskiego Katarzyna Bieber z siedzibą w Warszawie przy ul.  ul. Domaniewska nr 37 lok. 2.43, 02‑672 Warszawa  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 441784, zwana dalej MyDwoje.pl.
1.2 Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 15.07.2017 do dnia 28.09.2017,
1.3 Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na przygotowaniu i przesłaniu historii zapoznania się pary Użytkowników MyDwoje.pl i przesłaniu jej za pomocą formularza na stronie Konkurs Szczęśliwa Para MyDwoje.pl 2017
1.5 Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie są definiowane następująco: Serwis MyDwoje.pl – internetowe biuro matrymonialne prowadzone pod adresem www.mydwoje.pl oraz strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością MyDwoje.pl,
Regulamin – niniejszy regulamin, Konkurs – konkurs opisany w ust. 1.4, zarejestrowany Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana w serwisie internetowym MyDwoje.pl (www.mydwoje.pl), posiadająca w nim obecnie lub w przeszłości unikatowe  konto zabezpieczone hasłem, Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosił się do Konkursu i dokonał odpowiedniej rejestracji w Serwisie MyDwoje.pl

§2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące obecnie lub w przeszłości Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu MyDwoje.pl, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poznały swojego życiowego partnera przez Serwis MyDwoje.pl.
2.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także
 pracownicy, przedstawiciele i członkowie rodzin innych osób biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3 Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu MyDwoje.pl i byli Użytkownicy mogą wziąć udział w Konkursie bez potrzeby logowania się, korzystając z formularza dostępnego na ogólnodostępnej stronie
www.mydwoje.pl.
2.4. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. Zapis ten stosuje się również do udzielanych w Konkursie odpowiedzi.
2.5. Wysłanie wypełnionego formularza Konkursu oznacza akceptację jego reguł przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu lub wysłane zostały po terminie nadsyłania zgłoszeń tj. 
28.09.2017 r. Czas przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej bez jej zgody przez Uczestników Konkursu. Podanie nieprawdziwych danych będzie miało konsekwencje w postaci odebrania prawa do nagrody.

2.7 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich punktów określonych w niniejszym Regulaminie.

§3. Zasady przyznawania nagród konkursowych

3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest spisanie swojej szczęśliwej historii zapoznania się dzięki Serwisowi MyDwoje.pl oraz przesłanie jej wraz ze zdjęciem lub materiałem filmowym za pomocą formularza na stronie jak podane wyżej w pkt 1.4. lub w kompletnej wersji (zawierającej te same pola w tym zdjęcie pary, co formularz) na adres e-mail: biuro@mydwoje.pl z adnotacją o wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
3.2. Kryterium wyłonienia zwycięzców Konkursu jest wybór przez Komisję wyznaczoną przez Serwis najciekawszej historii. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 29.09.2017 r. do godziny 14.00 na stronach Serwisu
3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość wyboru zwycięskiej Pary i przyznanie nagrody konkursowej, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół nazwany Rozstrzygnięcie Konkursu, z wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.
3.4. Przesłane historie muszą spełniać warunek kompletności - muszą zawierać wszystkie informacje, o które pytamy w formularzu, musi być dołączone do nich zdjęcie, opis historii powinien być wyczerpujący i interesujący. Historie oceniane będą także pod względem ich stylistyki i kompozycji. 
3.5. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

1. miejsce: Romantyczny pakiet dla pary w Kołobrzegu, Sopocie, Kielcach lub Toruniu: 2 noce ze śniadaniem i kolacją ew. pakietem Spa w wybranym przez uczestników konkursu hotelu. Do wyboru zostaną podane zwycięzcom hotele 4 i 5 gwiazdkowe w tych miastach. Voucher usług hotelowych, gastronomicznych i spa ma wartość 1300 PLN i jest ważny przez 6 miesięcy z zastrzeżeniem przez hotel niedostępności w wysokim sezonie. Para może wymienić voucher na 1000 PLN w gotówce.

2. miejsce: voucher na profesjonalną sesję foto dla pary w Waszej okolicy o wartości 400 PLN lub 300 PLN w gotówce. 

3. miejsce: voucher na kolację w wybranej restauracji na kwotę 200 PLN lub 150 PLN w gotówce.

Każda para otrzyma po dwa abonamenty w MyDwoje na 6 m-cy dla przyjaciół
3.6. Zwycięzcy Konkursu mogą zrezygnować z odbioru nagrody.
3.7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
3.8. W przypadku nieodebrania nagrody wybór zostanie przeprowadzony ponownie.

. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie www.MyDwoje.pl w dniu 29.09.2017.
4.2 Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.
4.3 Zwycięzcy otrzymają vouchery na odbiór nagród głównych oraz vouchery na abonamenty oraz nagrody gwarantowane pocztą e-mail lub na adres korespondencyjny. 
4.4 Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, zawodu, wieku) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 28.09.2017 może stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody w przypadku wygranej i przyznanie jej innemu Uczestnikowi. Komisja Konkursowa zastrzega sobie również w takim wypadku prawo do nieprzyznania danej nagrody.
4.5 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Za przekazane zwycięskim parom prezenty, Serwis opłaci podatek 10%. Użytkownicy konkursu są zobowiązani do przekazania danych w celu przygotowania deklaracji podatkowej PIT-8AR.
4.6 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu lub niezależnych od Organizatora Konkursu. 
4.8  Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej okażą się nieskuteczne (np. nieodebrane przesyłki pocztowe lub wiadomości e-mail).

§5. Dane osobowe

5.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Katarzyna Bieber, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „My Dwoje” z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Dane osobowe Uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagród. Dane kontaktowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.3 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych określonych w niniejszym Regulaminie przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Poczcie Polskiej i dostawcom usług - nagród celem doręczenia nagrody.
5.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
5.5 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestników (przez zaakceptowanie pola zgody w formularzu zgłoszenia do Konkursu) na upublicznienie przez Serwis MyDwoje.pl nadesłanej historii wraz z fotografiami  w Serwisie MyDwoje.pl i mediach  oraz do wykorzystania nadesłanej historii i fotografii Uczestników do promocji marki  i usług Serwisu MyDwoje.pl w mediach społecznościowych i prasie oraz telewizji przez co najmniej 1 rok od dnia ogłoszenia wyników Konkursu - Rozstrzygnięcia Konkursu. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach przed ich publikacją.
5.6 Uczestnik zgłaszający parę do Konkursu ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody partnera, którego opisana historia dotyczy na przekazanie także jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

§6.  Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres biuro@mydwoje.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

6.2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

6.3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§7.  Postanowienia końcowe

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://www.mydwoje.pl.
7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Poznaj historię zwycięzców poprzedniej edycji Konkursu: Zwycięzcy XV edycji Konkursu Szczęśliwa Para MyDwoje


Konkurs Szczęśliwa Para 2017
 
Komentarze (1)

Konkurs Szczęśliwa Para 2017 - dodaj komentarz
ewa; 2017-09-05 11:28:29 
ooo widze super nagrody, chetnie bym sie zglosila, gdybym miala co a raczej kogo :)
moze w nastepnej edycji mi sie uda, bo juz już serduszko mi pika i po drugiej stronie komputera też chyba uczucia rosną :)

Dołącz do nas!
* POLA OBOWIĄZKOWE
e-mail:*
hasło (min. 6 znaków):*
powtórz hasło:*
jestem:*
  kobietą piksel
  mężczyzną
data urodzenia:*
skąd znasz mydwoje.pl:
*Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług oraz Polityką prywatności i je akceptuję.
*Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (powiadomienia dzienne i natychmiastowe). Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wyrażam zgodę na Newsletter z ofertami matrymonialnymi i wydarzeniami dla singli.

lub zarejestruj się przez Facebooka
facebook register

Administratorem podanych danych osobowych jest: Katarzyna Bieber reprezentująca Serwis Doboru Partnerskiego z siedzibą przy ul. Domaniewskiej nr 37 lok. 2.43, Warszawa 02-672, NIP: 9511875187. Administrator wyznaczył IOD, jest nią Małgorzata Lewandowska, z którą kontakt jest pod adresem e-mail iod@mydwoje.pl. Kategorie danych jak: e-mail, data urodzenia, fotografia, wiek, zawód, miasto, charakterystyka, poglądy oraz dane dotyczące preferencji tzw. dane szczególnej kategorii zostają przekazane dobrowolnie w celu realizacji usługi i przesyłania oferty marketingowej zgodnie z Regulaminem Serwisu. Podstawa prawna: Serwis Internetowy przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, jest to niezbędne do wykonania umowy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora i jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której danej dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Użytkownik ma prawo poprawiania danych, usuwania, ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu, oraz przeniesienia ich do innego administratora. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lecz umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia umowy. Dane będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji w celu przygotowania wyboru ofert matrymonialnych dopasowanych do kandydata. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce prywatności Serwisu.

Napisz lub zadzwoń do nas
Tel: (22) 201 25 89
w dni powszednie 11:00-16:00Fax: (22) 201 25 87


MyDwoje - krok po kroku

powered by WEB interface
Serwis MyDwoje.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.   Akceptuję
zamknij